ترانس ایزوله و موارد استفاده از آن

یکی از روش های کاهش خطر برق گرفتگی استفاده از ترانس ایزوله میباشد.