توضیحات

ترانس تبدیل 220 به 110 ولت به منظور استفاده از لوازم برقی 110 ولت ساخته شده است.

بخاطر اینکه در بعضی از کشورها مانند: کانادا امریکا و ژاپن وسایل برقی نیاز به برق 110 ولت دارند در صورت داشتن وسایل برقی از چنین کشورهایی نیاز به تبدیل برق 220 به 110 ولت می باشیم که به این منظور از آداپتورهای تبدیل 220 به 110 ولت استفاده می کنیم.