هسته ترانس و مواد تشکیل دهنده آن

در ترانسفورماتورها انتقال انرژی از سیم پیچ اولیه [...]