مبدل 220 به 110 و موارد استفاده از آن

مبدل یا ترانس تبدیل ، وسیله ای است که خروجی [...]