ترانسفورماتور جریان (سی تی – CT)

ترانسفورماتور جریان برای تاسیسات ولتاژ بالا و ولتاژ متوسط بکار می رود تا نمونه ای از جریان الکتریکی مدار را به واحد اندازه گیری ارسال کند.