در این مقاله قصد داریم به موضوع سیم پیچی ترانس بپردازیم با عبور جریان از سیم میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می شود. سیم را به شکل یک حلقه در می آوریم در این حالت در فضای داخل حلقه و در مرکز آن شار مغناطیسی ایجاد می شود. در واقع اگر سیم را به گونه ای بپیچید که بر روی یک ماده مغناطیسی قرار بگیرد باعث افزایش تمرکز شارها خواهد شد. با بیشتر شدن حلقه ها شار تولیدی نیز بیشتر خواهد شد.

در واقع سیم پیچی به تعداد حلقهایی که بر روی یک قرقره پیچیده می شود گفته می شود. لازم به ذکر است سیم پیچی در تمامی ماشین های الکتریکی انجام می شود . از مهم ترین بخش هر ترانسفورماتور نیز سیم پیچی می باشد. سیم پیچی ترانس معمولا توسط دست انجام می شود اما به طور کلی بوبین پیچ ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از : دستی ، موتوری ، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک.

نکته لازم به ذکر این است که هرچه حلقه های سیم پیچی ردیف تر باشد تلفات شار مغناطیسی کمتر می شود که برای دستگاه های حساس این نکته بسیار قابل توجه می باشد. و مورد بعدی وزن سیم مصرفی برای سیم پیچی کمتر می شود که برای واحد تولیدی هزینه اولیه را کاهش می دهد.