از جمله تفاوتهای مهم ترانسفورماتورها با سیم پیچ آلومینیومی و مسی عبارت اند از:

1- چگالی آلومینیوم 3.5 برابر کمتر از مس است. از اینرو وزن ترانسفورماتورهای با سیم پیچ آلومینیومی کمتر از ترانسفورماتوهای مسی است.

2- هدایت الکتریکی آلومینیومی 1.5 برابر کمتر از مس است.

3- قیمت آلومینیوم بسیار کمتر از مس بوده از اینرو ترانسفورماتورهای آلومینیومی تقریبا 30 درصد ارزانتر از ترانسفورماتورهای با سیم پیچ مسی هستند.